Regulamin

Poniższy regulamin dotyczy korzystania ze sklepu internetowego o nazwie fvckthisbrand, dostępnego pod adresem fvckthisbrand.com oraz warunków związanych z jego użytkowaniem. Reguluje prawa i obowiązki klientów sklepu, zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych, oraz określa odpowiedzialność administratora sklepu.

Właścicielem sklepu internetowego fvckthisbrand jestem ja, Jakub Dziubiński, prowadzący sklep fvckthisbrand z siedzibą w Łodzi, ul. Bartoka 29/47, 92-444. Możesz się ze mną skontaktować poprzez e-mail: fvckthisbrand@gmail.com.

Postanowienia ogólne
Składanie zamówienia
Realizacja zamówienia
Przedsprzedaż
Odstąpienie od umowy
Reklamacje
Ochrona danych osobowych
Postanowienia szczególne dotyczące umów zawieranych z podmiotami niebędącymi konsumentami
Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

Regulamin obejmuje wszystkie umowy sprzedaży i dostawy towaru zawierane z fvckthisbrand poprzez sklep internetowy fvckthisbrand.com, niezależnie od sposobu komunikacji na odległość między klientami a sklepem.
Dotyczy wszystkich klientów, zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych, i określa zasady korzystania z konta w sklepie, składania zamówień i zawierania umów sprzedaży.
Aby móc korzystać ze sklepu i składać zamówienia, konieczne jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja.
Możesz złożyć zamówienie bez rejestracji, ale po zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu.
Sklep jest dostępny wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Rejestrując się w sklepie i dokonując zakupów, podajesz swoje dane osobowe i zgadzasz się na ich przetwarzanie zgodnie z naszą polityką prywatności.
Masz możliwość korzystania ze sklepu poprzez rejestrację i tworzenie konta, które gromadzi twoje dane osobowe i informacje o twoich zamówieniach. Możesz wypowiedzieć umowę dotyczącą konta w każdej chwili.
Jesteś odpowiedzialny za podanie prawdziwych danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli podasz fałszywe dane.
Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie transakcje dokonane za pomocą twojego konta, chyba że login i hasło zostały ujawnione osobie trzeciej niezależnie od twojej winy.
Nie ponosimy odpowiedzialności za ujawnienie loginu lub hasła osobom trzecim. Powinieneś nas poinformować o zmianie adresu e-mail podanego przy rejestracji konta.

II. Składanie zamówienia

Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie przez internet, a do zakupów wymagane jest aktywne konto e-mail.
Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową sklepu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
Aby złożyć zamówienie, wybierz produkty z oferty, ich rozmiary i ilość, postępując zgodnie z komunikatami na stronie sklepu.
Ceny podane są w złotych i zawierają podatek VAT. Cena zamówionego towaru jest wiążąca od momentu złożenia zamówienia.
Do czasu zatwierdzenia zamówienia możesz dokonywać zmian w zamówieniu.
Po zatwierdzeniu zamówienia podaj swoje dane, wybierz metodę dostawy i płatności.
Przed dokonaniem płatności zostaniesz poinformowany o kosztach przesyłki.
Złożenie zamówienia stanowi ofertę do zawarcia umowy sprzedaży z fvckthisbrand. Potwierdzenie zamówienia to nie jest akceptacja oferty. Umowa zostanie zawarta po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu braków w magazynie lub innych okoliczności, sklep poinformuje o tym klienta i zwróci wszystkie otrzymane płatności.

III. Realizacja zamówienia

Zamówienia są realizowane w terminie określonym w opisie produktu lub na stronie sklepu.
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w określonym terminie, klient zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia i zaproponowany zostanie nowy termin realizacji.
Klient ma prawo anulować zamówienie w przypadku przekroczenia terminu realizacji, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
W przypadku anulowania zamówienia ze względu na brak możliwości realizacji w określonym terminie, fvckthisbrand zwraca wszelkie otrzymane płatności w ciągu 14 dni od daty anulowania zamówienia.

IV. Przedsprzedaż

Sklep może oferować produkty w formie przedsprzedaży, które są jeszcze w fazie produkcji lub przygotowania do wysyłki.
Warunki przedsprzedaży, takie jak terminy wysyłki i dostępność produktów, są podane na stronie produktu.
Klient dokonujący zamówienia w przedsprzedaży akceptuje warunki przedsprzedaży i rozumie, że terminy realizacji zamówienia mogą być dłuższe niż w przypadku produktów dostępnych od ręki.
W przypadku zamówienia produktów w przedsprzedaży, opłata zostaje pobrana w momencie złożenia zamówienia, a realizacja zamówienia nastąpi w terminie podanym na stronie produktu.

V. Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podawania przyczyny.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej i przesłać je na adres fvckthisbrand w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
W przypadku odstąpienia od umowy, towar należy zwrócić na adres fvckthisbrand w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.
Klient ponosi koszty zwrotu towaru.
fvckthisbrand zwróci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

VI. Reklamacje

Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku wad fizycznych lub prawnych towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem Cywilnym.
Reklamacje dotyczące produktów kupowanych w sklepie internetowym fvckthisbrand należy zgłaszać na adres e-mail: fvckthisbrand@gmail.com w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
W zgłoszeniu reklamacji należy podać imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer zamówienia oraz opis wady towaru.
fvckthisbrand rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje klienta o wyniku reklamacji.
W przypadku uznania reklamacji, fvckthisbrand podejmie działania naprawcze lub zwróci towar wadliwy.
Koszty zwrotu towaru będą pokrywane przez fvckthisbrand.

VII. Ochrona danych osobowych

fvckthisbrand przetwarza dane osobowe klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, dostawy towaru, obsługi klienta oraz w celach marketingowych, jeśli klient wyrazi na to zgodę.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania.
fvckthisbrand nie udostępnia danych osobowych klientów osobom trzecim bez ich zgody, chyba że jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, dostawy towaru lub w przypadku zobowiązania wynikającego z przepisów prawa.

VIII. Postanowienia szczególne dotyczące umów zawieranych z podmiotami niebędącymi konsumentami

Regulamin nie wyklucza możliwości zawierania umów z podmiotami niebędącymi konsumentami.
W przypadku umów zawieranych z podmiotami niebędącymi konsumentami, do stosunków między klientem a fvckthisbrand mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.
fvckthisbrand zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
fvckthisbrand może żądać przedpłaty lub innych zabezpieczeń przed realizacją zamówienia, w szczególności w przypadku zamówień na dużą ilość towaru lub zamówień od podmiotów niebędących konsumentami.
fvckthisbrand nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest wynikiem okoliczności, na które fvckthisbrand nie ma wpływu, w tym w przypadku działań osób trzecich, siły wyższej, decyzji administracyjnych lub działań władz publicznych.

IX. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie sklepu internetowego fvckthisbrand.
fvckthisbrand zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
Zmiany w regulaminie nie mają zastosowania do umów zawartych przed datą wejścia w życie nowego regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Niniejszy regulamin został sporządzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku sprzeczności wersji polskiej z angielską, brane jest pod uwagę brzmienie wersji polskiej.
gdzie: Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).